Nadace Bezpečná Olomouc

Aktuality

Počty stíhaných i od…

15-03-2018

Již nějakou dobu se nacházíme v roce 2018, a je tak nejvyšší čas zrekapitulovat, jaký vliv a sk...

Problematika vyviněn…

29-11-2017

 Aktuální článek na portálu www.epravo.cz, který se zabývá problematikou vyvinění právnické oso...

GDPR a pověřenec v p…

20-09-2017

Ministerstvo vnitra ČR v minulém měsíci vydalo Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-te...

Loading...
http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obchodni-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obcanske-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.J0309628gk-is-93.JPG http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/criminal-lawgk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.BB090gk-is-93.JPG
Text

Obchodní právo

zakládání firem, realizace fúzí a akvizic, vedení obchodních sporů, smluvní agenda, soutěžní právo, konkursní právo, vymáhání pohledávek, ..

Občanské právo

osobnostní práva, ochrana dobré pověsti právnické osoby, právo nemovitostí, smluvní agenda, hájení zájmů našich klientů při vedení, občanskoprávních sporů, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení, ..

Právo duševního vlastnictví

autorské právo, softwarové právo, licenční smlouvy, ochranné známky, ..

Trestní právo

vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, příprava a podávání trestních oznámení, zastupování poškozených v trestním řízení, právní zastoupení v řízení o přestupcích

Mediální právo a reklama

posuzování spotřebitelských soutěží, posuzování vhodnosti a přiměřenosti reklam, smluvní agenda, ..

A+ A A-
Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer - Aktuality

Již nějakou dobu se nacházíme v roce 2018, a je tak nejvyšší čas zrekapitulovat, jaký vliv a skutečný význam měla novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, provedená zákonem č. 183/2016. Jelikož účinnost této novely, jež podstatným způsobem rozšířila počet skutkových podstat trestných činů přičitatelných právnickým osobám, je datována ke konci roku 2016, tak právě rok 2017 nám mohl naznačit, zda tato změna vedla k opravdovému zvýšení rizika možného postihu právnických osob.

 

V této souvislosti je vhodné uvést, že ke konci prosince roku 2017 Nejvyšší státní zastupitelství evidovalo zarážející údaje vypovídající o extrémním nárůstu počtu trestně stíhaných právnických osob. A co více, přestože výše zmíněná novela nabízí právnickým osobám jedinečný nástroj, jak docílit vyvinění - tedy jak se trestního obvinění „zbavit“, v minulém roce se tak podařilo pouze dvěma právnickým osobám.[1]

 

 

 

Co si z těchto faktů odnést? Je zřejmé, že změna trestně právních předpisů se odrazila v praxi, kdy orgány činné v trestním řízení se novinky plynoucí z předmětné novely jako nástroj postihu nezdráhají využívat. Přestože tato příkrost postupu orgánů činných v trestním řízení měla být změkčena zákonem nabízeným nástrojem – možností vyvinit se za podmínky prokázání právnické osoby, že udělala vše pro to, aby se trestný čin nestal zdá se, že tento postup obviněné právnické osoby efektivně nevyužívají. Otázkou je, čím to je způsobeno. Jednou z možností je, že buď jej využívat neumí, nebo o této možnosti třeba ani neví; druhá možnost ovšem může narážet na skutečnost, že ani orgány činné v trestním řízení s problematikou vyvinění právnické osoby a jeho dokazování v řízení o trestní odpovědnosti právnických osob nepracují tak, jak by měly.

 

Přestože totiž § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, stanoví, že právnická osoba se trestní odpovědnosti, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila, vládne v současné době neustále spor, zda při aplikaci tohoto ustanovení nedochází fakticky k obrácení důkazního břemene v případě prokazování vyvinění. Za situace, kdy orgány činné v trestním řízení nebudou brát za samozřejmé, že by opravdu měly v souladu se zásadou oficiality a se zásadou vyhledávací samy prověřovat, vyšetřovat a shromažďovat důkazy vypovídající o tom, zda právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní mohlo být spravedlivě požadováno, aby spáchání jí přičitatelného protiprávního činu zabránila, zdá se, že jedinou cestou, která bude efektivní z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnické osoby, je aktivní přístup právnických osob. S ohledem na výše zmíněnou statistiku státního zastupitelství tak nezbývá právnickým osobám nic jiného, než si uvědomit, že pravděpodobně to budou ony, na nichž bude s to prokázat, že mají nastavenou funkčně svou veškerou firemní kulturu, a že jen tak budou schopny se vyvinit z trestní odpovědnosti.

 

V zájmu každé právnické osoby by tak mělo být obezřetné jednání využívající všechny obranné a preventivní mechanismy, opatrnost ve vztahu k problémovým situacím nebo svému týmu a zejména také aktivní snaha a zájem na vytváření compliance dokumentů. V případě, že tak dojde k situaci, že proti právnické osobě bude zahájeno trestní stíhání, prvním krokem, který by tak právnická osoba měla učinit, je předložení pro ni vytvořeného tzv. criminal compliance programu orgánu činnému v trestním řízení. Právě proto by vedení každé právnické osoby nemělo podcenit jeho význam, a naopak by se mělo snažit o vytvoření vhodného a užitečného uceleného souboru interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, která zajišťují aktivní předcházení trestní a deliktní odpovědnosti. Snaha prokázání právnické osoby, že opravdu udělala vše pro to, aby zamezila trestněprávnímu jednání, by měla být chápána jako motivace zavést náležité etické kodexy a jiné vhodné interní předpisy za současného proškolení a obeznámení zaměstnanců s předmětnou úpravou, kdy právě tato aktivita právnické osoby zajistí vytvoření účinného obranného štítu proti hrozícím trestním stíháním. Navíc jeho důkladná znalost jednoduše umožní právnické osobě rychle reagovat třeba právě na doručení „usnesení o zahájení trestního stíhání“ a změnu statistiky výše uvedené pro rok 2018.

 

 [1] Ťopek, Martin. Loňský rok přinesl rekord v počtu trestně stíhaných firem. Vyvinit se povedlo jen Metrostavu a Agrotecu, žalobce se však odvolal. Domaci.ihned.cz, 26. 02. 2018 (citováno dne 08. 03. 2018). Dostupné na: https://domaci.ihned.cz/c1-66061220-lonsky-rok-prinesl-rekord-v-poctu-trestne-stihanych-firem-vyvinit-se-povedlo-jen-metrostavu-a-agrotecu-zalobce-se-vsak-odvolal.

2 Zdroj tabulky: Ťopek, Martin. Loňský rok přinesl rekord v počtu trestně stíhaných firem. Vyvinit se povedlo jen Metrostavu a Agrotecu, žalobce se však odvolal. Domaci.ihned.cz, 26. 02. 2018 (citováno dne 08. 03. 2018). Dostupné na: https://domaci.ihned.cz/c1-66061220-lonsky-rok-prinesl-rekord-v-poctu-trestne-stihanych-firem-vyvinit-se-povedlo-jen-metrostavu-a-agrotecu-zalobce-se-vsak-odvolal.

 

 Aktuální článek na portálu www.epravo.cz, který se zabývá problematikou vyvinění právnické osoby a jeho dokazování v řízení o trestní odpovědnosti právnických osob. Najdete zde.

středa, 20 září 2017 12:00

GDPR a pověřenec v podmínkách obcí

Ministerstvo vnitra ČR v minulém měsíci vydalo Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí (podle právního stavu k 10. srpnu 2017). Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu a skutečnosti, že obce doposud nezačaly implementovat pravidla pro jmenování pověřence, zde shrneme základní praktické informace, které toto metodické doporučení obsahuje.

***

Povinnost jmenovat pověřence se vztahuje nejen na obce samotné, ale také na příspěvkové organizace obce, jsou-li v postavení orgánu veřejné moci (týká se zejména škol). Orgány veřejné moci či veřejné subjekty, které rozhodují o právech a povinnostech osob, jsou povinny jmenovat pověřence bez dalšího. Tedy bez ohledu na to, v jakém rozsahu zpracovávají osobní informace. Nicméně tyto instituce mohou využít možnosti jmenovat společného pověřence, bez nutnosti mít každá svého pověřence samostatně. V takovém případě je však třeba smluvně zabezpečit postavení pověřence ke každé instituci. Bližší návod pak dává právě metodické doporučení.

***

Pověřenec nemusí být pouze fyzická osoba, lze do funkce pověřence ustanovit také právnickou osobu (např. advokátní kancelář). V takovém případě obec (či příspěvková organizace v postavení orgánu veřejné moci) podepíše s danou právnickou osobou smlouvu o poskytování služeb. Osoba, která vykonává funkci externího pověřence však již nemůže obec zastupovat např. u soudu nebo Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci týkající se ochrany osobních údajů. Výkon funkce pověřence je totiž ovládán principem nezávislosti a nestrannosti, a tudíž plnění jiných úkolů pověřence nemůže vést ke střetu zájmů.

 

Je třeba podotknout, že v případě, kdy obec jmenuje externího pověřence se takto nezbavuje odpovědnosti za zpracování v souladu s obecným nařízením, odpovědným subjektem zůstává obec jakožto správce osobních údajů.

 

Pokud dojde ke jmenování právnické osoby jako externího pověřence, je třeba jmenovitě určit konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci pověřence fakticky vykonávat a bude dosažitelná pro potřeby obce, Úřadu na ochranu osobních údajů i veřejnosti. Samozřejmě, že kontaktní údaje takovéto osoby musí být také zveřejněny na úřední desce obecního úřadu (včetně té elektronické).

 

U externího pověřence je však třeba zajistit, aby detailně poznal vnitřní chod a organizaci správce, neboť jedině tak dokáže stanovit problémy a odhadnout případná rizika spojená se zpracováním osobních údajů.

***

Pokud se týká organizací, které nejsou orgánem veřejné moci (nerozhodují o právech a povinnostech osob), tyto organizace musí mít pověřence jen pokud jejich hlavní činností je pravidelné a systematické monitorování subjektu údajů ve velkém měřítku či pokud jejich hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů. Pověřence tak musí mít např. dopravní podnik, který zpracovává evidenci cestujících, či nemocnice nebo sociální zařízení. Nemusí ho však mít např. městská knihovna či technická správa komunikací.

*** 

Pověřenec musí být přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům, resp. mít přímý přístup k vedení obce či příslušné organizace. Pověřencem tedy nemůže být starosta, místostarosta či tajemník obecního úřadu. Funkce pověřence však může být vykována zastupitelem obce na základě pracovní nebo jiné smlouvy s obcí, splňuje-li zastupitel všechny předpoklady pro výkon funkce pověřence v podmínkách dané obce. Pověřencem mohou být vedoucí odborů či oddělení, případně jiní zaměstnanci, kteří nevykonávají pracovní činnosti, které by vedly ke střetu jejich zájmů. Např. je vyloučeno, aby vedoucí odboru personálního nebo odboru informačních technologií vykonával funkci pověřence, zatímco např. referent či vedoucí právního odboru či odboru vnitřní kontroly se pověřencem může stát. Bude-li pověřenec zaměstnancem obce, má být organizačně podřízen přímo tajemníkovi, případně starostovi. Pokud pověřenec v pracovněprávním vztahu nebude, má být jeho „partnerem“ za obec přímo starosta obce.

***

Odpovědnost za výběr „odborně způsobilé“ osoby jako pověřence nesou přímo správci. Ačkoli jsou u pověřence požadovány odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů, není vyžadováno, aby měl vysokoškolské vzdělání. V podmínkách obcí je však žádoucí, aby měl i profesní vědomosti o fungování veřejné správy, praktickou znalost organizace, chodu a vnitřních předpisů obce, u které působí. Nutná je pak odpovídající znalost informačních technologií a bezpečnosti dat.

***

Ačkoliv plnění úkolů pověřence souvisí s výkonem řady různých činností vykonávaných obcí na úseku státní správy či samosprávy (např. zpracování osobních údajů při vedení matriky, které je výkonem přenesené působnosti obce), samotnou činnost obce s cílem zajištění osoby pověřence a plnění souvisejících povinností je třeba chápat jako výkon samostatné působnosti obce. Pokud je pověřenec zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu, jedná se o úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb, neboť povaha činnosti pověřence má povahu tzv. správní činnosti podle tohoto zákona.

Strana 1 z 6

webdesign hlava4.cz | All rights reserved